Sibelius-Samfundet
Samfundets styrelse och hedersledamöter
Kontakt- och medlemsuppgifter
Om Samfundets historia
Sibeliusmonumentet
   - Utställningen monumentet 50 år
Jean Sibelius violintävling
Ainola
Sibelius samlade verk
Sibelius-medaljen
Music of Finland konsertserie 2017
   - Hälsning från Presidenten
Internationella Sibelius konferenser
   - Conference 2020
      - Contact
Inhemska och utländska Sibelius sällskap
Länkar – litteratur om Sibelius

 

 

Suomeksi   In English

 

 

SIBELIUS SAMLADE VERK

 

I samarbete med Nationalbiblioteket (Helsingfors universitetsbibliotek) och musikförlaget Breitkopf & Härtel utger Samfundet en kritisk utgåva av Jean Sibelius Samlade verk. Publiceringen inleddes år 1996 och serien kommer uppskattningsvis att omfatta 52 band.

Som seriens chefredaktörer har fungerat professor Fabian Dahlström (1996-2000) och professor Glenda Dawn Goss (2000-2004). För närvarande sköts uppgiften av musikdoktor Timo Virtanen.

År 2015 föreligger 26 tryckta band. Årligen har i allmänhet publicerats två band. Projektet är det största finska musikforskningsprojektet.

Den kritiska utgåvan omfattar alla fullbordade kompositioner och arrangemang av Jean Sibelius. Härvid publiceras, efter det att alla relevanta källor studerats och utvärderats enligt vetenskapliga metoder, den slutliga versionen av resp. verk., som sålunda kan läggas till grund för autentiska framföranden.

Behovet av en Sibelius-edition utgående från de nyaste vetenskapliga rönen har redan länge gjort sig gällande bland yrkesmusiker och forskare. Alla som är förtrogna med de hittills använda nottrycken vet, att även många centrala verk föreligger endast i otillfredsställande utgåvor. En ny utgåva är sålunda oundgänglig särskilt i ljuset av det ökande internationella intresset för Sibelius musik.

 Att en kritisk utgåva av Sibelius verk inleds på tröskeln till det 21 århundradet sammanhänger med en särskild omständighet. Sibelius arvingar donerade 1982 alla i hans egen samling bevarade notmanuskript till Helsingfors universitet. Denna generösa gåva gjorde det möjligt att överblicka Sibelius skapande verksamhet och ledde till idén att publicera en kritisk utgåva.

Samfundet har skött projektets finansiering, varav nära hälften hittills har erhållits från undervisnings- och kulturministeriet och resten från kulturfonder. Breitkopf & Härtel har haft ansvaret för förläggande och marknadsföring.

 

 

 

Kritisk utgåva

 

 

 Länkar